Büromuz boşanma avukatı tarafından sizin için hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü örneği ile anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır hakkında tarafınız bilgilendirilmektedir.

Evlilik birliğinin Sarsılması nedeniyle Boşanma Türk medeni Kanunu’nun 166. maddesinde belirtilmiştir. (bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf ) Buna göre;

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya
hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

Bir tarafta …………… adresinde mukim ………….  (T.C Kimlik No: ……………) ile diğer tarafta ………………… adresinde mukim ………………. (T.C …………………), aralarındaki evlilik ilişkisinin hukuken bitirilmesi amacıyla, boşanma davasına bakan mahkemeye ibraz edilmek üzere aşağıdaki şartlarla bir protokol tanzim ve imza etmişlerdir.

1-) ……………. tarafından açılacak boşanma davası ……………. tarafından işbu Protokol şartlarına bağlı olarak kabul edilecektir.

2-) …………….., ……………’a düğünde takılan altınlar için ………….. TL ve sair nedenler için  ………………TL Toplam …………… TL  maddi tazminatı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu tazminatın ……………TL  kısmı boşanma davası açılma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde, Kalan kısım …………………..TL ise  boşanma kararı kesinleştiği tarihten itibaren 3 İş günü içerisinde aşağıda belirtilen hesaba ödenecektir.

…………

IBAN:TR…………….

…………. BANKASI

3-) …………. ve ………… evlilik birliğinin kurulmasının başında çeyiz olarak takılan tüm takılar ve kişisel eşyalar ile ilgili olarak birbirlerinden ileride bir talepte bulunmayacaklarını beyan ve kabul ederler. Taraflar birbirlerini bu konuda ibra etmektedirler.

4-) Taraflar ortak malların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

  • Trafikte …………. eş adına tescilli olan 34 ….. plakalı ….. marka otomobil ………….. eşe(…………..) ait olacaktır.
  • Tapuda ………. eş adına kayıtlı ….. adresinde bulunan gayrimenkul …….. eşe ait olacaktır.

Ezcümle taraflar menkul ve gayrimenkuller kimin üzerine kayıtlı ve zilliyetliğinde ise onun üzerinde kalacağını konusunda anlaşmış olup birbirlerini ibra etmişlerdir.

5-) Davalının, Davacıdan herhangi bir nafaka talebi olmayıp işbu durumu kabul ve beyan eder.  İşbu konuda da davalı., davacıyı ibra etmektedir.

6-)   …….. ile ………….evlilik birliği içerisinde yaşamakta oldukları evdeki menkul malların tamamının ………….. ait olması hususunda anlaşmışlardır. ……….. mezkur dairede bulunan kişisel eşyalarını alacak olup bunun haricinde tarafların birbirinden herhangi bir  menkul eşya alacağı yoktur.

7-) ……….. ve ………….. ortak konut içerisinde bulunan kendisine ait olan tüm kişisel eşyalarını aldığını beyan ve kabul eder.

8 – ) Taraflar, işbu Protokolde açıkça düzenlenmiş olanlar dışında, evlilik birliğinin devamı süresince iktisap edip kendi mülkiyetlerinde bulunan sair her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerinde herhangi bir hak iddia ve talep etmeyeceklerini ve ayrıca, işbu Protokolde belirtilenler hariç olmak üzere, birbirlerinden maddi-manevi tazminat, her ne nam altında olursa olsun nafaka, mal rejiminden kaynaklanan edinilmiş menkul veya gayrimenkul mal, katkı payı alacağı, değer artış payı ve mahkeme masrafı talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eylemişlerdir.

9-) Taraflar, işbu Protokolde zikredilen hususların boşanma kararına ithal olunamayan hükümlerini Protokol hükümleri gereğince yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

10-) İşbu Protokolün bir veya birden fazla hükmünün geçersiz olması veya sonradan geçersiz hale gelmesi durumunda Protokolün diğer hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde taraflar geçersiz olan veya geçersiz hale gelen hüküm ile amaçladıkları iktisadi sonucu gerçekleştirecek yeni bir hüküm üzerinde mutabık kalmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mutabakatın sağlanamaması ve böylece Protokol’de boşluk oluşması halinde söz konusu boşluk taraflardan birinin talebi ile yetkili Mahkeme tarafından doldurulur.

11-) İşbu Protokolden kaynaklanan ihtilaflarda Bakırköy mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir.

12-) Taraflar kendi tutacakları Avukatların Vekâlet ücretlerini kendileri ödeyecek olup mahkeme masrafı ise ………… tarafından karşılanacaktır ve ayrıca birbirlerinden vekâlet ücreti istemeyeceklerdir.

13-) İşbu protokol 13 maddeden ibaret olup taraflarca okunmuş ve iradelerine uygun bulunması nedeniyle birlikte ……… tarihinde imza altına alınmıştır.

Yukarıda bulunan anlaşmalı boşanma protokolü uzman boşanma avukatı eşliğinde doldurulması önem arz etmekte olup bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorunuza yanıt bulabilirsiniz.

Boşanma avukatından ayrıntılı bilgi info@esyhukuk.com adresine mail atabilir veya https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka ile ilgili yazımıza https://esyhukuk.com/nafaka-nedir-nafaka-turleri-nelerdir-ve-nafaka-artirim-davasi-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.