Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma adlı yazımız alanında uzman yabancılar hukuku ve vatandaşlık avukatı tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Türk vatandaşlığı statüsüne haiz olmayan yabancılar için hukuki olarak kanunda sayılan şartların yerine getirilmesiyle Türk vatandaşı olma hakkı verilmiştir. Türk Vatandaşı olmayan yabancılara sağlanan Türk vatandaşı olma yollarından olan Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı olmak konusu alanında uzman avukatlarımız tarafından bu yazımızda ele alınacaktır.

gayrimenkul-satin-alma-yoluyla-turk-vatandasi-olma
gayrimenkul-satin-alma-yoluyla-turk-vatandasi-olma

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinde “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” düzenlenmiştir. (bkz.https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf) Bu madde de belirtildiği üzere; Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar, eşleri ve 18 yaşının geçmemiş çocukları, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir. Yine 18 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede, yapılan düzenlemelere göre belirlenen kapsam ve tutarlar belirtilmiştir. Kanunda yer alan şartlardan herhangi birini haiz yabancılar, T.C. Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. Bu şartlardan birini de;

En az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul satın alan kişiler oluşturmaktadır. Ancak bu durumda tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Şerh konulmamış taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi derhal konulmalıdır. Söz konusu ilgili parasal şart Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası ile de yerine getirilebilir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki TCMB efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Satın alınacak gayrimenkul kat irtifaklı veya kat mülkiyetli, resmi değerleme ölçümüne uygun olmalıdır. Ancak bu konuda satın alınacak taşınmazın daire olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Arsa, iş yeri, tarla, bahçe de olabilir ancak satın alınacak taşınmaz arsa veya tarla olacaksa gerekli ön izinlerin alınması ve bu alanın nasıl kullanılacağına dair bir proje sunulması ve projenin 2 sene içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Tek bir taşınmazın değeri 250.000 USD olabileceği gibi birden fazla taşınmazın değeri de 250.000 USD’ye tekabül edebilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 12.01.2017 tarihinden önce satın alınmış taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında alınmış taşınmazların değerinin 1.000.000 USD ve üzerinde olması gerekmektedir.  19.09.2018 ve sonrasında alınan taşınmazların değerinin 250.000 USD olması gerekli ve yeterlidir.

15.10.2018 ve sonrasında yapılan satış işlemlerinde banka dekontu ibrazı zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren gerçekleşecek satış işlemlerinde satış veya satış vaadi sözleşmesi bedel transferinin/ödemesinin banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bedelin alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekont (havale, EFT veya bloke çekle birlikte dekontu) ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Yurtdışından yapılacak transferlerde bedelin gönderildiği hesaba ait dekont da sunulmalıdır. Dekont tarihi, satış işleminde satış tarihinden sonra da olabilir. Ancak satış vaadi sözleşmesi yapılması halinde dekont tarihi, sözleşmenin noterde düzenlenmesinden önce veya en geç sözleşme düzenleme günü olmalıdır. Noterde satış vaadi sözleşmesi düzenleme tarihinden sonra yapılan ödeme dekontu “peşin” ödeme sayılmayacağı için dikkate alınmayacaktır.

Satış veya satış vaadi işleminde mevcut ipotekle birlikte veya hacizli olarak satış yapılması mümkündür. Taşınmazın satış-ipotek işlemi ile edinilmesi halinde; aranan değerin tespitinde satış bedelinden kredi tutarı düşüldükten sonra kalan kısım en az yönetmelikte aranan tutar kadar olmalıdır.

Ayrıca taşınmazın 19.09.2018 tarihinden sonra satın alınması ve her bir taksit bedelinin bu tarihten sonra olması şartıyla taşınmazın taksitle satın alınması mümkün hale gelmiştir. 19.09.2018 tarihinden önceki taksitli ödemeler dikkate alınmayacaktır. Taksitlerin Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru esas alınarak hesaplanır.

İstisnai yolla vatandaşlığın kazanılması hallerinden en çok tercih edilen “gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması” olmaktadır. Öyle ki son 3 yılda bu yolla Türk vatandaşlığı kazanan 7312 kişi bulunmaktadır.

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Evraklar Ve İzlenecek Süreç

Bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda sizler için detaylı bir şekilde sıralanmıştır.

1) Vergi Sicil Numarası Alma

2) Türkiye’de banka hesabı açma

3) Gayrimenkulü bulma

4) Gayrimenkulün satın alınması veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması

5) Uygunluk belgesi alınması

6) Kısa dönem ikamet izni çıkarılması

Ev alındıktan sonra taşınmaz üzerinden kısa süreli ikamet izni alınması gerekmektedir. Gayrimenkul sahibi olduktan sonra oturum izninin alınabilmesi için gerekli evraklar şunlardır:

-İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)

-Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

-4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonlu ve biyometrik olması gerekmektedir.)

-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan (Bu durum başvuru formunda beyan edilecektir ancak sonrasında idare, bu hususu destekleyici belge isteyebilecektir.)

-Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamak durumundadır.)

-Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)

-Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi)

İkamet izin başvuruları için yabancının Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. Bu giriş, vize ile olabileceği gibi vize muafiyeti ile de olabilmektedir. Başvurular, gereken evraklar ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. İkamet izni alındığı an Türk Vatandaşlığına başvuru mümkün olacaktır.

7) Taşınmaz değerleme raporunun alınması

8) Türk vatandaşlığına başvuru belgelerinin toplanması

Gayrimenkul satın alınması yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması yoluna başvurulabilmesi için temin edilmesi gereken belgeler şunlardır:

– Başvuru formu

– 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biyometrik)

– Pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)

– Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)

– Sağlık raporu

– Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği

– Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge

– Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği

– Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi

– Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdşında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi

– Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge

– Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

9) Türk vatandaşlığına başvuru yapılması

10) Başvurunun incelenmesi

11) Mülakat ve parmak izi

Yukarıdaki süreçler izlendiğinde; yabancı kişiler, eşleri ve 18 yaşını geçmemiş çocukları, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halleri bulunmamak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Vatandaşlık Başvurusunun Sonuçlanması Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılmasının sonuçlanmasına ilişkin resmi bir düzenleme olmamakla beraber, uygulamada kısa dönem ikamet izni başvuruları genellikle 1-2 hafta içinde, vatandaşlık başvuruları ise 3-6 ay arasında sonuçlandırılır. Bu noktada yapılan başvuruda gerekli şartların ve evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması oldukça önemlidir. Başvuru esnasında eksik ya da yanlış ibraz edilmiş evraklar süreci uzatacak olup, başvuruyu sürüncemede bırakacaktır. Bu nedenle evrakların eksiksiz olarak sunularak vatandaşlık konusunda uzman avukatlardan destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı olmak, Türk vatandaşı olmayan yabancılara verilmiş istisnai bir haktır. Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı olma başvuruları uzmanlık isteyen ve Kanuna hakim kişiler tarafından yapılması başvurunun lehe sonuçlanmasına yardımcı olacak hususların başında gelmektedir. Zira başvurunun yapılmasından sonra sürecin takip edilmesi ve eksikliklerin tamamlanarak başvurunun kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların, yabancılar hukuku avukatı ya da vatandaşlık avukatlarından destek alması yararına olacaktır.

Gayrimenkul Sayın Alma Yoluyla Türk Vatandaşı Olma adlı yazımız alanında uzman yabancılar hukuku ve vatandaşlık avukatı tarafından sizin için kaleme alınmıştır. Bu husustaki sorularınız ve deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://esyhukuk.com/iletisim/ iletişime geçebilir, info@esyhukuk.com adresimize e-posta gönderebilir ya da 0552 502 80 27 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimiz için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz https://esyhukuk.com/makaleler/

İlgili Makaleler

Yorum Yap

Mesaj gönder
Danışmanlık için iletişime geçin
Merhaba 👋🏻

Danışmanlık almak istediğiniz bir konu mu var?

Hemen iletişime geçin uzman kadromuzdan bilgi alın.

Not: Danışmanlık Avukatlık Kanunu gereği ücretlidir.